2016 | by PROHEALTH consortium | Print Article

Johtopäätökset PROHEALTH-tutkimuksesta ranskalaisilla sikatiloilla

Porsaskuolleisuus on eräs suurimmista huolenaiheista sikataloudessa. Se heikentää emakoiden tuotoskykyä ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita. Erilaisten tutkimusten mukaan emon alle jäämistä ja kuolleena syntymistä pidetään tärkeimpinä kuolinsyinä. Porsaiden kuolinsyiden riskejä ei ole täysin tutkittu. Lisäksi tämän hetken tutkimuskirjallisuus ei ota kunnolla huomioon tilojen välisiä eroja ja niiden vaikutusta porsaskuolleisuusongelmaan.

PROHEALTHin tekemä tutkimus ranskalaisilla sikatiloilla tuo uutta näkökulmaa tähän asiaan. Tutkimukseen osallistuneet 146 sikatilaa  ovat raportoineet vastasyntyneiden porsaiden kuolleisuusongelmia ja ne osallistuivat tarkastukseen, jonka suoritti CCPA-yhtymä. Tutkimus käsitti 7 928 porsaan kuolemaa, kun syntyneitä porsaita oli 40 101. Jokaiselta tilalta otettiin satunnaisesti keskimäärin 18,1 (± 5.62) näytettä. Kaikille otokseen osuneiden emakoiden kuolleille porsaille tehtiin raadonavaus. Havaitsimme, että kuusi kuolleisuuden pääsyytä aiheuttivat 85 % kaikista porsaskuolemista, jotka tapahtuivat 48 tuntia porsimisen jälkeen. Nämä syyt ovat tärkeysjärjestyksessä:

1. Kuollut porsimisen yhetydessä 23%

2. Elinkelvottomat, alipainoiset porsaat 21%

3. Kuollut ennen porsimista tai porsimisen aikana, merkkejä verenmyrkytyksestä 17%

4. Muumioituminen 11%

5. Emon alle jääminen 8%

6. Nälkiintyminen 5%

7. Muut syyt 15%, mikä sisältää akuutit sairaudet, kuolleisuuden ennen porsimista silloin kun porsaassa on autolyysin oireita, anemia jne.

Newsletter April 2016

Vaikka emon alle jääminen on hyvin tunnettu porsaskuolleisuuden syy, se ei ollut kolmen tärkeimmän kuolinsyyn joukossa, kuten olisi voinut olettaa. Porsaiden kuolemat ennen porsimista tai sen aikana olivat tärkeimmät kuolinsyyt ja niihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota mietittäessä keinoja kuolleisuuden vähentämiseksi. 

Kuolleena syntyminen, jonka taustalla on kuolema porsimisen aikana, oli suurin porsaskuolleisuuden aiheuttaja. Kuolleena syntymiseen on kuitenkin useita syitä ja ne voidaan jakaa kolmeen luokkaan (kuva 2):

  • Kuolemat porsimisen aikana (52%)
  • Kuolemat ennen porsimista tai sen aikana ja merkkejä verenmyrkytyksestä (39%)
  • Kuolemat ennen porsimista ja merkkejä sisäelinten itsestään tuhoutumisesta (9%)

Newsletter April 2016

Havaintomme viittaavat siihen, että erilaiset tekijät vaikuttavat kuolleena syntymisen syyhyn ja sen mahdolliseen ehkäisemiseen:

  • Porsimisen aikaiset kuolemat vähenivät yöllä, mutta näin ei ollut muiden kuolleena syntymisten kohdalla. Koska porsimisapua ei annettu yöllä, tämä havainto viittaa siihen, että epätarkoituksenmukaiset eläinten hoitokäytännöt porsimisen aikana voivat vaikuttaa tähän kuolinsyyhyn. 
  • Kuolemat ennen porsimista olivat yhteydessä porsaiden alentuneisiin painoihin, kun vertailukohtana ovat muut kuolleena syntymisen syyt. 

Jos porsaat selviävät porsimisesta, ne ovat edelleen vaarassa kuolla nälkiintymiseen tai emon alle jäämiseen. Huomasimme nälkiintymisen aiheuttaman porsimisen jälkeisen kuolleisuuden vähenevän päiväsaikaan. Tämä korostaa päiväsaikaan, eli työaikana, annetun porsimisavun ja porsimisen jälkeisen avun merkitystä, josta esimerkkinä on porsaiden ternimaidon saannin varmistaminen. 

Porsaan paino, emakon porsimiskerta, pahnuekoko, pahnuetovereiden kuolinsyy ja vuodenaika olivat mahdollisia muita riskejä tietyille porsaskuolleisuuden syille. Tämä korostaa sitä, että on tärkeää määrittää tilalla esiintyvän porsaskuolleisuuden tyyppi. Kehitimme tilastollisiin analyyseihin perustuvan menetelmän, jolla tiloja luokitellaan. Jokaisen tilan luokitteluun käytetyt kriteerit olivat: prosenttiosuudet kuudesta yleisimmästä tutkimuksessa tunnistetussa vastasyntyneiden porsaiden kuolinsyystä, kuolleiden porsaiden keskimääräinen paino ja emakoiden keskimääräinen pahnuekoko. Näiden kriteerien perusteella tunnistimme kolme erilaista tilaluokkaa (kuva 3). Tämä luokittelu auttaa ymmärtämään paremmin tilojen samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Voimme ottaa tarkasteluun tilojen heikkoudet ja kehittää tiloille paremmin sopivia keinoja porsaskuolleisuuden vähentämiseksi.

Newsletter April 2016

Comments


No comments yet